درایو ۷۲۰۰ MA ساخت شرکت Teco در محدوده قدرت بین ۷۵.۰ کیلو وات تا ۵۵ کیلو وات, تولید می گردد.
این درایو , برای کنترل موتورهای القایی آسنکرون IM در دو حالت Loop open (بدون انکودر) و حالت Loop closed به همراه انکودر AB ( قابل استفاده است. سه مدل از این درایو تکو از نظر برق ورودی , وجود دارد. درایوهایی که به برق ورودی تکفاز ۲۳۰ وصل می گردد بین ۷۵.۰ کیلو وات تا ۲.۲ کیلو وات تولید می شود. درایوهای با ورودی سه فاز ۲۳۰ ولتی , بین ۷۵.۰ تا ۳۰ کیلو وات و درایو تکو با ورودی سه فاز ۴۶۰ ولتی , بین ۷۵.۰ کیلو وات تا ۵۵ کیلو وات وجود دارد.


منبع: راهنمای بکارگیری درایو تکو Teco MA7200