در PLC های دلتا ورودی و خروجی ها یا به صورت دیجیتال (ON / OFF ) هستند یا به صورت آنالوگ دلتا ( بازه پیوسته). در پستهای قبل برخی از دستورات دیجیتال پر کاربرد را بررسی کردیم. حال میخواهیم به بحث در مورد کارت های آنالوگ و نحوه پیکربندی کارت ها و خواندن مقادیر مورد نیاز از کارت ها بپردازیم.
قبل از پرداختن به مبحث آنالوگ به معرفی کارت های دما و آنالوگ و دما میپردازیم:
کارت های دما :
۰۰PT و ۰۰TC
کارت های آنالوگ : کارتهای آنالوگ با پسوندی که در نام آنها بکار میرود شناخته میشوند.
فقط ورودی: AD
فقط خروجی : DA
ورودی و خروجی : XA

منبع: PDF آموزشی آنالوگ دلتا