این کتــابچه شامــل اطلاعـاتــى کــاربردى در زمینه هــاى بــارگیرى، حمـل، انبـارش، نصب، راه انـدازى، بهـره بـردارى و نگهـدارى ترانسـفورماتورهاى توزیـع روغنـى اسـت و مـى توانـد مورد اسـتفاده تمامـى افـراد ذیصـلاح مرتبـط بـا نصـب و بهـره بـردارى ترانسـفورماتورهاى توزیـع قرار گیرد. لازم بـه ذکـر اسـت کـه عملکـرد بهینـه ى ترانسـفورماتورهاى توزیـع روغنـى پـس از طراحـى و سـاخت مناسـب، وابسـته بـه نصـب و بهـره بـردارى صحیح مـى باشـد. همانند سـایر تجهیـزات الکتریکـى، ترانسـفورماتورها نیز باید مـورد بازرسـى و تعمیـرات دوره اى منظـم قـرار گیرنـد و ایـن کار مـى بایسـت توسـط افـراد کار آزمـوده و داراى صلاحیت انجام پذیرد.


منبع: PDF ترانسفورماتور