مفهوم کنترل کردن کاری بسیار آسان و ساده است، و انجام اصولی آن موارد زیر را میطلبد:

  • مشخص کردن ترتیب کار ماشین
  • انتخاب مدل PLC
  • اختصاص دادن آدرسهایی از حافظه PLC به ترمینالهای ورودی و خروجی
  • برنامه نویسی و ذخیره آن در حافظه PLC
  • تست نهایی و اجرای برنامه کنترلی


منبع: اصول طراحی سیستم کنترلی تا استفاده از PLC